SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Hvordan påvirker din virksomhets utseende kundens vilje til å kjøpe noe av deg?

Jun 04, 2014

For din virk­somhet er den grafiske designeren en fag­per­son som hjelper deg med 
å få samsvar mel­lom det du er og vil være,  og det det ser ut som du er. Og din virk­somhet fort­jener bedre enn å bli opp­fat­tet som en visuell lasaron.

Jo, du bryr deg om hva andre synes om deg!

Du bryr deg om hvor­dan du virker på andre men­nesker, hvor­dan du fram­står og hvor­dan du opp­fattes!  Særlig når hva andre synes avgjør om de kjøper noe av deg eller ikke! Du ønsker å bli opp­fat­tet som en pro­fesjonell og ser­iøs leverandør og aktør.
Din virk­somhet trenger et godt pro­fesjonelt rykte.

Din visuelle brand­ing er din virk­somhets visuelle pro­fesjonelle rykte.
Det løper foran deg og sig­nalis­erer til omgivelsene hva slags busi­ness 
du dri­ver med. Et godt pro­fesjonelt omdømme kan ikke opp­nås 
gjen­nom slurvete visuell brand­ing og dårlig grafisk design

Et vel­lykket visuelt ytre vil ha merk­bar effekt i to ulike ret­ninger:
Innen­fra og ut, og uten­fra og inn — hvordan??

1. UTOVER — m.a.o det virker på andre. Hvor­dan?
– men­nesker vil assosieres med deg
– du oppleves som pro­fesjonell
– du oppleves som ser­iøs
– struk­turen i det du tilbyr blir tydelig
– ditt bud­skap blir tydelig

 2. INNOVER — det virker på deg selv. Hvor­dan?

– du blir stolt
– du ret­ter ryggen
– du får selvtil­lit
– du blir trygg
– du blir glad og får over­skudd og energi

Effekt num­mer to som i første omgang går INNOVER vil i neste omgang også gå UTOVER fordi den påvirker deg, din hold­ning og væremåte. Du blir sikker og trygg. Dette vil omgivelsene merke og respon­dere på med økt velvilje, tillit og fortro­lighet.
Det blir let­tere for deg å etablere kon­takt med din kunde på et emosjonelt nivå, noe som gjør det mer sannsyn­lig at kun­den kan komme til å ville jobbe med deg.

Visuelle uttrykk som eierne fak­tisk burde bekymre seg veldig over, finnes rundt oss på alle kan­ter.

Det kan meget vel hende at de «mis­ter butikk» (med andre ord penger!)
for eierne — ved å se ut som de gjør.

Dårlig grafisk design er litt som dårlig ånde. Du merker det kan­skje ikke selv, men folk unngår å snakke med deg, og ofte er det noen andre som må si fra til deg hvor­dan det står til. Det er ikke en hyggelig oppdagelse. Det beste er der­for å gå til tannle­gen på eget ini­tia­tiv og få hjelp. 
Tannle­gen er en fag­per­son som hjelper deg med råtne ten­ner og dårlig ånde.

Den grafiske designeren er en fag­per­son som hjelper deg med 
å få samsvar mel­lom det du er og vil være, og det det SER UT som du er. Og din virk­somhet fort­jener bedre enn å bli opp­fat­tet som en visuell lasaron.

Design han­dler dog ikke bare om UTSEENDE,
men vel så mye om struk­tur.
God design visu­alis­erer god struk­tur. Hvor­dan struk­turer du ditt budskap? Kan kun­dene tydelig SE hva du tilbyr? Kan de «finne seg selv» på din nett­side og på alle andre flater?

Vi vet at:
Farger og bilder snakker fortere enn ord.

Farger og bilder snakker direkte til kun­dens hjerte.
Farger og bilder snakker direkte til følelsene.
Og det er ofte følelsene som får oss til å kjøpe noe.

Hannes Idé logo
Hannes Idé spe­sialis­erer seg på visuell brand­ing for
pasjon­erte entre­prenører og entre­prenørstenk­ende bedrifter.


 

Hannes Idé spe­sialis­erer seg på visuell brand­ing for pasjon­erte entre­prenører og entre­prenørstenk­ende bedrifter. Hanne "Brander" er SkanPers egen høyt verdsatte virtuelle grafiske designer og hun blir gjerne også din! hannebroter@hannesidea.com


Category: Ditt varemerke

Tanker?

Posted by ahofolobe on
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxil Dose For 55 Pounds izn.pzmj.skandinaviskpersonell.no.fqo.xm http://mewkid.net/buy-xalanta/
Posted by ajucezkefuyex on
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules lyp.bjgp.skandinaviskpersonell.no.anj.ek http://mewkid.net/buy-xalanta/
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.